PROJEKT POWER realizowany przez „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza–ciekawość–pasja”

CA

 

Od września 2018r. do marca 2020r. realizowany jest w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie we współpracy z krakowskimi Szkołami Podstawowymi (nr 7, nr 58 oraz nr 162) projekt „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza–ciekawość–pasja”. Autorem koncepcji i koordynatorem projektu jest dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP, a środki na jego wykonanie zostały pozyskane z konkursu NCBR – program POWER (Fundusze europejskie).

Celem zajęć jest integracja dzieci ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości oraz inspirowanie uczniów do pytania, twórczego myślenia i krytycznej refleksji, a także stymulowanie wiedzy, dziecięcych zainteresowań i pasji. Podjęte działania mają charakter wielopłaszyznowy i obejmują: warsztaty umiejętności społecznych, twórczego i naukowego myślenia, spotkania na uczelni (zorganizowany 26 XI 2018r.„Dzień na Uniwersytecie”, mający za zadanie zapoznanie uczestników z tradycjami i ciekawostkami akademickimi oraz seminaria przewidziane w roku 2019 – „Uniwersytecki Festiwal Nauki i Sztuki Dziecięcej” i „Pasja naukowa dziecka – młodego odkrywcy”, podczas których dzieci będą prezentować wystąpienia i prace). Przewidziany jest także: tutoring nauczycieli akademickich, pod opieką których uczniowie mają przygotować prezentacje, będące wynikiem ich odkryć i badań oraz tematyczne wykłady konwersatoryjne uczonych – przedstawicieli różnych dziedzin.

W projekt zaangażowani są eksperci z Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej (szczególnie dr B. Sufa, dr A. Szkolak-Stępień, mgr K. Myśliwiec), nauczyciele oraz rodzice, którzy uczestniczyć będą w warsztatach i wykładach konsultacyjnych, poszerzających ich umiejętności wychowawcze w zakresie odkrywania i wspierania samodzielności, kreatywności, zdolności i pasji swoich dzieci, doceniania ich oryginalności, zainteresowań naukowych i badawczych.