dr Joanna Żądło-Treder

Imię i nazwisko wraz z tytułami: dr Joanna Żądło-Treder

 

Obszary zainteresowań i tematyka badawcza:

Pedagogika wczesnoszkolna ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej; trudności i niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III, funkcjonowanie szkolne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Publikacje:

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

Wybrane publikacje:

 

 1. Żądło J. (2000) Edukacja zintegrowana szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: H. Kosętka, J. Kuźma (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP.
 2. Żądło J. (2002) Dziecko z trudnościami w uczeniu się w zintegrowanej edukacji początkowej. W: J. Jakóbowski, A. Jakubowicz-Bryx (red.), Integracja w edukacji. Dylematy teorii i praktyki. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.
 3. Żądło J.,(2005) Szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.) Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka. Wyd. Naukowe AP, Kraków.
 4. Żądło J.,(2006) Nauczyciele wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. W: J. Szempruch (red.) Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka pedagogiczna. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Żadło J., Nawolska B., (2006) Postawy studentów pedagogiki wobec uczniowskich błędów. W: Mathematics as a Background of Personalisty Development of a Primary School Student. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas pedagogica Mathematica V.
 6. Żadło J., Nawolska B., (2006) Kilka uwag o przygotowaniu studentów pedagogiki wczesnoszkolnej do nauczania matematyki w klasach I-III. W: M. Czajkowska, Gustaw Treliński (red.) Kształcenie matematyczne – tendencje, badania, propozycje dydaktyczne. Wyd. Akademii Świętokrzyskiej
 7. Żadło J., Nawolska B., (2007) Rola nauczyciela w pokonywaniu uczniowskich trudności w uczeniu się matematyki. W: Rafał Piwowarski (red.) Dziecko – sukcesy i porażki. Instytut Badań Edukacyjnych
 8. Żądło J., Nawolska B. (2007) Jakie monety ma w skarbonce Agatka? Czyli jak studenci pedagogiki rozwiązywali pewne zadanie. W: Vyučováni matematyce z pohledu kompetencji žáka a učitele 1. stupně základniho vzděláni. Západočeska Univerzita w Pilzni.
 9. Żądło J., Nawolska B. (2007) Rôzne sposoby riešenianetypickiej slovnej úlohy deväť až desaťročnými žiakami. W: Matematyka w škole dnes a zajtra. Pedagogical Faculty of Catholic University In Ružomberok.
 10. Żądło J., Nawolska B. (2007) Kompetencje uczniów 9-10 letnich w zakresie rozwiązywania nietypowych zadań tekstowych. W: H. Siwek (red.) Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki. Wydawnictwo WSP TWP Katowice.
 11. Żądło J., Nawolska B. (2008) Nauczyciel kształcenia zintegrowanego a błędy popełniane przez uczniów na zajęciach matematycznych. W: B. Muchacka, M. Szymański (red.) Nauczyciel w świecie współczesnym. Oficyna Wydawnicza ‘Impuls” Kraków.
 12. Żądło J., Nawolska B., (2008) Ile kropek ma dalmatyńczyk? – czyli jak można rozwiązywać pewne zadanie W: Matematika 3. Mathematical Education from Pupil’s and Primary School Teacher’s view, Olomouc.
 13. Żądło J., Nawolska B. (2008) Ile kropek ma dalmatyńczyk? – czyli jak można rozwiązywać pewne zadanie W: Matematika 3. Mathematical Education from Pupil’s and Primary School Teacher’s view, Olomouc.
 14. Żądło J., Nawolska B. (2008) Nauczyciel kształcenia zintegrowanego a błędy popełniane przez uczniów na zajęciach matematycznych. W: B. Muchacka, M. Szymański (red.) Nauczyciel w świecie współczesnym. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 15. Żądło J. (2009) Rozumienie treści zadania tekstowego a jego rozwiązanie w pracach uczniów, [w:] Mathematics from Primary Education View, Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica.
 16. Żądło J., Nawolska B. (2010) Błąd w edukacji matematycznej. W: K. Gąsiorek, Z. Nowak (red.) Tworzenie obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym; szanse i bariery. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 78 – 94.
 17. Żądło J., Nawolska B. (2010) Podręcznik do kształcenia zintegrowanego, a aktywność matematyczna dzieci. W I. Adamek, B. Muchacka (red.). Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 172-177.
 18. Żądło J. (2010) Rozwijanie aktywności matematycznej uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W I. Adamek, B. Muchacka, M. Grochowalska (red.). Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 144-149.
 19. Żądło J. (2010) Kilka uwag o rozwijaniu myślenia matematycznego uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W A. Skowrońska-Kruszewska (red.). Edukacja elementarna – wyzwania, konteksty, dylematy. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, s. 250-257.
 20. Żądło J. (2011) Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej. W I. Adamek, Z. Zbróg (red.). Dziecko – uczeń a wczesna edukacja. Wydawnictwo LIBRON, Kraków, s. 31-44.
 21. Żądło J. (2011) Gry i zabawy w edukacji matematycznej dzieci. W K. Gąsiorek (red.). Z teorii i praktyki edukacji dziecka. Inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 200-213.
 22. Żądło J. (2012) O potrzebie indywidualizacji aktywności uczniów klas początkowych na zajęciach matematycznych. [W:] Specifics of mathematics education in primary school. Acta Universitatis Plackianae Olomucensis, s. 313-317.
 23. Żądło J. (2012) Kształtowanie kompetencji matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. [W:] Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii, Pod red. A. Pridavkowej i M. Klimoviča. Wyd. Prešovskej Univerzity v Prešove, s. 325-331.
 24. Żądło J., Nawolska B.(2012) Myślenie jako proces poznawczy i możliwości jego rozwijania na zajęciach z edukacji matematycznej [W:] Poznawanie świata w edukacji dziecka pod red. K. Gąsiorek i I. Paśko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, s. 390 – 404.
 25. Żądło J. (2013) Szkoła źródłem kreowania obrazu siebie i świata uczniów [W: ] Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej pod red. I. Adamek, Z. Szarota, E. Żmijewska, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2013, s. 257-267.
 26. Żądło J., Nawolska B. (2014) Child in financial world, In Communication in the mathematical classroom, The Conference Proceedings Abstracts 7 – 10.07.2014 Poznań, Editor Marta Pytlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 57 – 58.
 27. Żądło J., Nawolska B. (2015) Pomiędzy konkretem a abstrakcją, czyli o dobrym i złym ilustrowaniu pojęć matematycznych w podręcznikach dla klas I-III. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok 2015, z. 2. ročnik XIV.

 

Artykuły w czasopismach:

 1. Żądło J. (2009) Źródła błędów w edukacji matematycznej dziecka. Nowa Szkoła nr 4 (672), s. 53-58.
 2. Żądło J., Nawolska B. (2012) Testowa(nie) trzecioklasistów. [W: ] Nauczyciele i Matematyka plus technologia Informacyjna, nr 82, s. 21-25.
 3. Żądło J. (2012) Indywidualizacja w kontekście zmian systemowych. [W:] Wczesna edukacja dziecka, Rok 1, nr 1, Kraków-Presov-Kijów, s.34-40.

 

Kontakt:

e-mail: joanna.zadlo-treder@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 28

pokój 318, Ingardena 4