Profil absolwenta

Profil absolwenta studiów I stopnia:

Absolwent studiów I stopnia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem

i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie:

 

– dysponował WIEDZĄ dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa. Będzie znał istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka w tych latach, zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, kryteria wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiądzie wiedzę o metodach i formach profesjonalnego, jak również osobistego doskonalenia się oraz autoewaluacji;

 

– posiadał UMIEJĘTNOŚCI komunikacji interpersonalnej (w tym umiejętności negocjacyjne), będzie rozpoznawać prawidłowości rozwojowe i symptomy zakłóceń w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; dokonywać diagnozy potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności dzieci oraz właściwie dobierać metody i formy oddziaływań stymulujących wszechstronny ich rozwój. Będzie wykorzystywał wiedzę z zakresu teorii do projektowania oddziaływań pedagogicznych w przedszkolu i klasach I-III, dokonywać oceny własnej pracy i cech osobowych istotnych z punktu widzenia pracy nauczyciela oraz planować swój profesjonalny i osobowy rozwój;

 

– cechował się KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI – absolwent wykaże się kompetencjami społecznymi takimi, jak: podmiotowe traktowanie dzieci, otwartość i refleksyjność na ich problemy, aktywne i twórcze podejście do rozwiązywania problemów, jak również odpowiedzialność za skutki własnego postępowania. Będzie potrafił pracować w grupie, będzie komunikatywny i profesjonalny w relacjach z dziećmi, ich rodzicami, współpracownikami i przedstawicielami środowiska lokalnego. Będzie posiadał świadomość własnych kompetencji osobowych, dokonywał ich autodiagnozy i odczuwał potrzebę ustawicznej autoedukacji w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia swojej osobowości.

Ponadto, w ramach modułów specjalności do wyboru, absolwent posiądzie wiedzę oraz wykształci umiejętności:

 

1/ w zakresie specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną dziecka –

wspierania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w procesie: opanowywania podstawowych umiejętności muzycznych,

rozwijania wrażliwości estetycznej – muzycznej, muzykalności i zainteresowań muzycznych, wprowadzania wychowanków w świat pojęć i symboli muzycznych, rozwijania wrodzonych predyspozycji muzycznych, wskazywania podstawowego zakresu wiedzy muzycznej,

wprowadzania do aktywnego uczestnictwa w kulturze;

 

2/ w zakresie specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją plastyczną i techniczną dziecka – wspierania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w procesie: opanowywania podstawowych umiejętności plastycznych i technicznych, rozwijania wrażliwości estetycznej – plastycznej i technicznej, zainteresowań plastycznych i technicznych, wprowadzania wychowanków w świat pojęć i języka sztuki i techniki, rozwijania wrodzonych predyspozycji plastycznych i technicznych,przekazywania podstawowego zakresu wiedzy plastycznej i technicznej, wprowadzania ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze;

 

3/ w zakresie specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną dziecka – rozpoznawania indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanka, podejmowania – we współpracy z rodzicami – działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, organizowania edukacji zorientowanej na jednostkę o specjalnych potrzebach edukacyjnych (tworzenie optymalnych warunków uczenia się, w tym klas/oddziałów integracyjnych, terapeutycznych).

Absolwent ponadto będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz opanuje umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.

 

 

Profil absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie:

 

– dysponował pogłębioną i rozszerzoną WIEDZĄ o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną;

 

– dysponował UMIEJĘTNOŚCIAMI: profesjonalnego posługiwania się warsztatem diagnostycznym w pracy nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej, wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów, prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), pracy w zespole i kierowania zespołem, dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

 

– cechował się KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI: wrażliwości na problemy edukacyjne wszystkich podmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, gotowości do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, gotowości podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata poprzez kreowanie procesów edukacyjnych w duchu dialogu międzykulturowego.

 

Ponadto, w ramach modułów do wyboru, absolwent poszerzy wiedzę oraz udoskonali umiejętności zdobyte w trakcie studiów

  1. stopnia, a to:

MODUŁ poszerzający przygotowanie w zakresie pedagogicznym – wzbogacający wiedzę pedagogiczną, umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju.

MODUŁ poszerzający przygotowanie w zakresie edukacji plastycznej i muzycznej – wprowadzanie w różnorodny repertuar muzyczny, projektowanie wielostronnej aktywności muzycznej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, stosowanie eksperymentów twórczych oraz projektowanie procesu edukacyjnego w przestrzeniach sztuki;

MODUŁ poszerzający przygotowanie w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej – prowadzenie diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych oraz terapii z rodziną dysfunkcyjną i dzieckiem krzywdzonym, negocjacyjne rozwiązywanie problemów wychowawczych, wspieranie dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi w przedszkolu i w szkole.

 

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra, ma możliwość podjęcia studiów III stopnia i/lub studiów podyplomowych.