Warunki zaliczenia praktyki

Ćwiczenia praktyczne (tzw. nieciągłe):

Realizowane w trybie śródrocznym jako osobny przedmiot prowadzony przez nauczycieli akademickich lub nauczycieli ćwiczeniowych, którzy wpisują zaliczenie z praktyki.

Warunki odbywania i zaliczenia ustala prowadzący.

 

Praktyki pedagogiczne zawodowe (ciągłe):

Realizowane są na studiach stacjonarnych w trybie ciągłym 1 lub 2 tygodniowym, a na studiach niestacjonarnych w ciągu 2 miesięcy roku akademickiego. Praktyka ma charakter wolontariatu.

Wyboru miejsca praktyki dokonuje student w porozumieniu z Kierownikiem praktyk (dr B. Pawlak), który(a) przygotowuje wykazy studentów i nauczycieli oraz wykaz dokumentacji, potrzebnej do zaliczenia i aktualną instrukcję praktyki. Zwolnienia z praktyki dokonuje Kierownik praktyk na podstawie indywidualnych podań studentów i odpowiednich zaświadczeń (wzór).

 

ERASMUS- wymienione rodzaje praktyk mogą być także zaliczone na podstawie dokumentów z pobytu w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus. Opiekun roku powinien poinformować studentów na początku roku akademickiego jakie praktyki są obowiązkowe na danym roku studiów, aby student mógł zaplanować swój wyjazd tzn. albo odbyć praktykę według indywidualnej organizacji (podanie do Dziekana opiniuje Kierownik praktyk) albo przewidzieć praktykę w Uczelni zagranicznej.

 

Praktyki na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna od roku akademickiego 2017/2018

 • Praktyki wolontariackie oraz praktyki specjalnościowe ciągłe są organizowane przez studentów we własnym zakresie, ale zaliczane przez nauczycieli akademickich wskazanych przez Kierownika Praktyk, na podstawie określonej w Instrukcji dokumentacji.
 • Kierownik przekazuje studentom skierowania na praktykę
 • Zaliczenia praktyk specjalnościowych dokonuje wyznaczony przez Kierownika Praktyk specjalista z danej dziedziny, a więc edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i technicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej oraz opieki nad małym dzieckiem, w zależności od realizowanego przez studenta modułu specjalnościowego.
 • Wymiar praktyk zawodowych ciągłych jest wymiarem minimalnym co oznacza, że student może przeznaczyć na ten rodzaj praktyk więcej godzin na miarę swoich możliwości.

Warunki zaliczenia praktyki pedagogicznej ciągłej w całym trybie studiów  

PORTFOLIO

PORTFOLIO obejmuje wszystkie dokumenty zgromadzone w trakcie studiów, potwierdzające realizację efektów kształcenia praktyki.

Ma postać segregatora zawierającego „Dziennik praktyk” wydrukowany ze strony internetowej IPPiS, w którym student umieszcza :

 • Instrukcje dotyczące wszystkich odbytych praktyk (od Kierownika praktyki)
 • plany praktyk opracowane przez studenta i opiekuna praktyk w placówkach
 • protokoły pohospitacyjne działalności nauczyciela w placówce
 • poświadczenia realizacji praktyki (pieczątka z podpisem dyrektora placówki)
 • sprawozdania obejmujące własne refleksje studenta, dotyczące przebiegu praktyki.
 • scenariusze zajęć organizowanych i przeprowadzonych samodzielnie przez studenta, opatrzone komentarzem własnym oraz opiekuna praktyki.
 • zebrane materiały i pomoce dydaktyczne, wykorzystane w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole

Uwaga, Studenci, którzy uzyskają od Kierownika Praktyk zwolnienie z praktyk na podstawie indywidualnych warunków, umieszczonych w regulaminie studiów, wpisują do PORTFOLIO placówki, w których pracowali/ pracują lub odbywali/odbywają wolontariat.