Karty kursów

Karty kursów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

studia pierwszego stopnia, stacjonarne

 Aktywizujące formy pracy w edukacji przedszkolnej

Animacja zabawy w przedszkolu i w klasach I-III

Biomedyczne podstawy rozwoju 

Coaching w pracy nauczyciela

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Edukacja ogólnotechniczna z metodyką 

Emisja i higiena głosu

Etyka zawodowa i podstawy prawne pracy nauczyciela

Gra na instrumentach muzycznych

Gry i zabawy komputerowe w edukacji dziecka

Historia myśli pedagogicznej

Język obcy Język angielski B2

Kultura fizyczna z metodyką

Kulturowe konteksty edukacji

Literatura i media dla dzieci

Metody badań pedagogicznych

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 

Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III 

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 

Metodyka edukacji środowiskowej 

Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu

Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych

Modele i strategie edukacji zintegrowanej

Muzyka w edukacji dziecka 

Ochrona własności intelektualnej

Organizowanie środowiska wychowującego w przedszkolu 

Partnerstwo nauczycieli i rodziców w edukacji dziecka 

Pedagogika Marii Montessori w edukacji przedszkolnej dziecka 

Pedagogika przedszkolna 

Pedagogika wczesnoszkolna

Plastyka w edukacji dziecka 

Podstawy dydaktyki

Podstawy edukacji matematycznej 

Podstawy edukacji środowiskowej 

Podstawy filozofii wychowania 

Podstawy samokształcenia i autoewaluacji

Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych

Praca z dzieckiem zdolnym

Praktyka dydaktyczno-wychowawcza nieciągła w klasach I-III

Praktyka ogólnopedagogiczna nieciągła

Praktyka wolontariacka

Praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła w przedszkolu

Projekt edukacyjny

Projektowanie procesu edukacji zintegrowanej 

Projektowanie strategii edukacyjnych w przedszkolu 

Psychodydaktyka kreatywności

Psychologia kliniczna i społeczna

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Rozwijanie dziecięcej przedsiębiorczości 

Seminarium dyplomowe 

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci

Technologia informacyjna

Teoria i praktyka wychowania

Umiejętności interpersonalne w pracy wychowawczej

Wiedza o języku 

Wprowadzenie do pedagogiki

Współczesne środki dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej

Wybrane zagadnienia socjologii edukacji 

Wykład monograficzny