Karty kursów

Karty kursów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

studia pierwszego stopnia, niestacjonarne

Aktywizujące formy pracy w edukacji przedszkolnej

Animacja zabawy

Biomedyczne podstawy rozwoju

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Edukacja z ogólnotechniczna z metodyką

Emisja i higiena głosu

Etyka zawodowa i podstawy prawne pracy nauczyciela

Gra na instrumentach muzycznych

Gry i zabawy komputerowe w edukacji dziecka

Język obcy Język angielski B2

Kultura fizyczna z metodyką

Kulturowe konteksty edukacji

Literatura i media dla dzieci

Metody badań pedagogicznych

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III

Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I – III

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III

Metodyka edukacji środowiskowej

Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu

Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych

Modele i strategie edukacji zintegrowanej

Muzyka w edukacji dziecka

Organizowanie środowiska wychowującego w przedszkolu

Partnerstwo nauczycieli i rodziców w edukacji dziecka

Pedagogika Marii Montessori w edukacji przedszkolnej dziecka

Pedagogika przedszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna

Podstawy edukacji matematycznej

Podstawy edukacji środowiskowej

Podstawy filozofii wychowania

Podstawy samokształcenia i autoewaluacji

Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych

Praca z dzieckiem zdolnym

Praktyka dydaktyczno-wychowawcza nieciągła w klasach I-III

Praktyka ogólnopedagogiczna nieciągła

Praktyka wolontariacka

Praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła w przedszkolu

Projekt edukacyjny

Projektowanie procesu edukacji zintegrowanej

Projektowanie strategii edukacyjnych w przedszkolu

Psychodydaktyka kreatywności

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Rozwijanie dziecięcej przedsiębiorczości

Społeczna psychologia kliniczna i społeczna

Technologia informacyjna

Teoria i praktyka wychowania

Umiejętności interpersonalne w pracy wychowawczej

Wiedza o języku

Wprowadzenie do pedagogiki

Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej

Wybrane zagadnienia socjologii edukacji

Wykład monograficzny