Karty kursów

Karty kursów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

studia pierwszego stopnia, niestacjonarne

Aktywizujące formy pracy w edukacji przedszkolnej

Animacja zabawy w przedszkolu lub w klasach I-III 

Biomedyczne podstawy rozwoju

Coaching w pracy nauczyciela 

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Edukacja ogólnotechniczna z metodyką 

Emisja i higiena głosu

Etyka zawodowa i podstawy prawne pracy nauczyciela

Gra na instrumentach muzycznych

Gry i zabawy komputerowe w edukacji dziecka

Historia myśli pedagogicznej

Język obcy Język angielski B2

Kultura fizyczna z metodyką

Kulturowe konteksty edukacji

Literatura i media dla dzieci

Literatura muzyczna dla dzieci w teorii i praktyce

Metody badań pedagogicznych

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 

Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III 

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 

Metodyka edukacji środowiskowej 

Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu 

Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych

Modele i strategie edukacji zintegrowanej 

Muzyka w edukacji dziecka 

Ochrona własności intelektualnej 

Organizowanie środowiska wychowującego w przedszkolu 

Partnerstwo nauczycieli i rodziców w edukacji dziecka 

Pedagogika Marii Montessori w edukacji przedszkolnej dziecka 

Pedagogika przedszkolna 

Pedagogika wczesnoszkolna 

Plastyka w edukacji dziecka

Podstawy dydaktyki 

Podstawy edukacji matematycznej 

Podstawy edukacji środowiskowej 

Podstawy filozofii wychowania

Podstawy samokształcenia i autoewaluacji

Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych

Praca z dzieckiem zdolnym

Praktyka dydaktyczno-wychowawcza nieciągła w klasach I-III

Praktyka ogólnopedagogiczna nieciągła 

Praktyka wolontariacka

Praktyka-wychowawczo-dydaktyczna-nieciągła-w-przedszkolu

Projekt edukacyjny 

Projektowanie procesu edukacji zintegrowanej

Projektowanie strategii edukacyjnych w przedszkolu 

Psychodydaktyka kreatywności

Psychologia kliniczna i społeczna

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Rozwijanie dziecięcej przedsiębiorczości 

Seminarium dyplomowe 

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci

Psychologia kliniczna i społeczna

Technologia informacyjna

Teoria i praktyka wychowania

Umiejętności interpersonalne w stymulowaniu rozwoju dziecka 

Wiedza o języku 

Wprowadzenie do pedagogiki

Współczesne środki dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej 

Wybrane zagadnienia socjologii edukacji 

Wykład monograficzny