Kart kursów, spec. nauczycielska kwalifikacyjna

Karty kursów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

studia drugiego stopnia, niestacjonarne, specjalność nauczycielska kwalifikacyjna

Action research w pracy nauczyciela

Animacja zabawy w przedszkolu i w klasach I-III

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Dziecięcy repertuar muzyczny 

Edukacja nieformalna na przestrzeni wieków 

Edukacja ogólnotechniczna z metodyką 

Eksperymenty twórcze w technikach plastycznych

Emisja i higiena głosu

Gra na szkolnych instrumentach muzycznych 

Język obcy dla celów akademickich

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego 

Koncepcje poznawania dziecka 

Konstruowanie programów i projektów edukacyjnych 

Konwersatorium pedagogiczne

Kultura organizacyjna instytucji oświatowych 

Kultura fizyczna z metodyką

Literatura i media dla dzieci

Metodologia badań społecznych

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 

Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III 

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Metodyka edukacji polonistycznej wklasach I-III 

Metodyka edukacji środowiskowej 

Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu

Modele diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych

Modele i strategie edukacji zintegrowanej

Muzyka w edukacji dziecka 

Neurodydaktyka w nauczaniu w przedszkolu i w klasach I-III

Ochrona własności intelektualnej

Organizowanie środowiska wychowującego w przedszkolu 

Pedagogika przedszkolna 

Pedagogika wczesnoszkolna  

Plastyka w edukacji dziecka

Podstawy edukacji matematycznej 

Podstawy edukacji środowiskowej 

Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych

Praktyka dydaktyczno-wychowawcza nieciągła w klasach I-III

Praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła w przedszkolu

Projekt edukacyjny w przedszkolu lub klasach I-III

Projektowanie wieloaspektowej aktywności plastycznej dziecka w przedszkolu i klasach I-III

Projektowanie wielostronnej aktywności muzycznej dziecka w przedszkolu i w klasach I-III 

Psychodydaktyka kreatywności

Psychologia kliniczna i społeczna 

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Seminarium magisterskie 

Strategie wspierania rozwoju ucznia w edukacji zintegrowanej

Strategie wychowania fizycznego w przedszkolu i klasach I-III

Terapia z rodziną dysfunkcyjną i dzieckiem krzywdzonym

Wiedza o języku

Wspieranie dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi w przedszkolu

Wybrane zagadnienia konektywizmu w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej 

Wykład monograficzny 

Wystąpienia publiczne

Zarządzanie chaosem w kasie