Kart kursów, spec. nauczycielska kwalifikacyjna

Karty kursów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

studia drugiego stopnia, niestacjonarne, specjalność nauczycielska kwalifikacyjna

Action research w pracy nauczyciela

Animacja zabawy

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Dziecięcy repertuar muzyczny

Edukacja nieformalna na przestrzeni wieków

Eksperymenty twórcze w technikach plastycznych

Emisja i higiena głosu

Język obcy dla celów akademickich

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego

Koncepcje poznawania dziecka

Konstruowanie programów i projektów edukacyjnych

Kultura fizyczna z metodyką

Literatura i media dla dzieci

Metodologia badań społecznych

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III

Metodyka edukacji środowiskowej

Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu

Modele diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych

Modele i strategie edukacji zintegrowanej

Neurodydaktyka w nauczaniu i uczeniu się

Ochrona własności intelektualnej

Organizowanie środowiska wychowującego w przedszkolu

Pedagogika przedszkolna

Plastyka w edukacji dziecka

Podstawy edukacji matematycznej

Podstawy edukacji środowiskowej

Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych

Praktyka dydaktyczno-wychowawcza nieciągła w klasach I-III

Praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła w przedszkolu

Projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach I-III

Projektowanie wieloaspektowej aktywności plastycznej dziecka w przedszkolu i klasach I-III

Projektowanie wielostronnej aktywności muzycznej dziecka w przedszkolu i klasach I-III

Psychodydaktyka kreatywności

Psychologia kliniczna i społeczna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Terapia z rodziną dysfunkcyjną i dzieckiem krzywdzonym

Wiedza o języku

Wspieranie dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi w przedszkolu

Wybrane zagadnienia konektywizmu

Wykład monograficzny

Wystąpienia publiczne