projektowe

Action_research_w_pracy_nauczyciela

Diagnoza_i_terapia_pedagogiczna_z_elementami_logopedii

Edukacja_nieformalna_dziecka_w_ujęciu_historycznym

Emisja_i_higiena_głosu

Gra_na_instrumentach_muzycznych Informatyczne_wsparcie_studenta

Konstruowanie_programów_edukacyjnych

Konwersatorium_pedagogiczne

Kultura_języka

Metodyka_edukacji_informatycznej

Metodyka_zajęć_korekcyjno-wyrównawczych

Organizowanie_środowiska_wychowującego_w_przedszkolu

Pedagogika_Marii_Montessori_w_edukacji_dziecka

Podstawy_samokształcenia_i_autoewaluacji

Podstawy_technologii_informacyjnej

Praktyka_śródroczna_w_przedszkolu

Praktyka_śródroczna_w_szkole

Projektowanie_procesu_edukacji_zintegrowanej

Projektowanie_strategii_edukacyjnych_w_przedszkolu

Robotyka_dla_dzieci Rozwijanie_dziecięcej_przedsiębiorczości

Specjalne_potrzeby_edukacyjne_dziecka

Tutoring_specjalistyczny

Tutoring_wstępny

Umiejętności_interpersonalne_w_pracy_wychowawczej

Warsztaty_techniczne_dla_dzieci