dr Alina Kałużna-Wielobób

Tematyka seminarium magisterskiego:
Psychologia biegu życia: aspekty psychologiczne ważne dla pedagogiki

Prowadzący:

dr Alina Kałużna-Wielobób – od roku 2007 adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W roku 2006 otrzymała Nagrodę im. S. Szumana w kategorii prac doktorskich podejmujących problematykę rozwoju człowieka przyznaną przez Sekcję Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na dwóch dziedzinach psychologii: rozwojowej oraz klinicznej i tych obszarów dotyczą jej liczne publikacje (zamieszczone na stronie Katedry Psychologii). Szczególnie interesują ją możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów badań naukowych w różnych formach praktyki psychologicznej i pedagogicznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej, ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii oraz treningów wspomagania rozwoju.

Proponowana tematyka prac magisterskich:

Rozwój ucznia (diagnoza poziomu rozwoju, wspieranie rozwoju, czynniki warunkujące tempo rozwoju, rozwój a radzenie sobie w szkole w nauce i relacjach społecznych):
• Wspieranie rozwoju ucznia
• Rozwój emocjonalny dziecka
• Rozwój społeczny dziecka
• Style przywiązania a relacje społeczne dziecka i radzenie sobie z trudnościami
• Motywacja ucznia do nauki, pokonywania trudności
• Marzenia w rozwoju dziecka
Psychologia ucznia z trudnościami:
• Kryzysy w rodzinie a radzenie sobie uczniów
• Dysleksja, również diagnoza ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym
• Samoocena ucznia (czynniki ją warunkujące i jej związki z radzeniem sobie w szkole, wpływ postaw nauczyciela na samooceną ucznia
• Poziom lęku u uczniów (uwarunkowania, skutki, praca z uczniem o wysokim poziomie lęku),
• Psychologiczne aspekty trudnych zachowań uczniów
• Psychologia pracy z uczniem trudnym
• Style radzenia sobie ze stresem nauczyciela a jego radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
• Zaburzenia komunikacji i relacji społecznych dzieci
• Dzieci z rodzin w kryzysie, rodzin rozwiedzionych
• Dzieci wychowywane przez jedno z rodziców (np. samotna matka)
• Rozwój a wychowanie dziewcząt
Problematyka wartości i motywacji (uczeń – nauczyciel – rodzic):
• System wartości nauczyciela a jego efekty: relacje z uczniami, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
• Motywacja nauczyciela a jego efekty: relacje z uczniami, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
• Wartości w rozwoju
• Międzygeneracyjny przekaz wartości
Rozwój nauczyciela (czynniki warunkujące rozwój oraz ich związki z efektywnością pracy nauczyciela i jakością relacji z uczniami):
• Rozwój emocjonalny i inteligencja emocjonalna nauczyciela
• Mądrość jako cel rozwoju człowieka dorosłego
• Kryzysy w rozwoju nauczyciela (np. kryzys połowy życia)
• Rola marzeń w rozwoju
• Cechy osobowość, samoocena, poziom lęku nauczyciela, radzenie sobie ze stresem a jego efekty
• Obraz ucznia w umyśle nauczyciela
• Teoria zmiany a teoria stałości w umyśle: nauczyciela, rodzica, ucznia – a efekty osiągane przez uczniów i przezwyciężanie trudności, motywacja uczniów
• Wypalenie zawodowe nauczyciela
• Stres w pracy nauczyciela
• Psychologia płci (np. rozwój i samorealizacja kobiety – nauczyciela)
• Rola marzeń w edukacji i rozwoju dorosłych
• Jakość życia / dobrostan na różnych etapach rozwoju człowieka dorosłego
Inne tematy z pogranicza psychologii i pedagogiki zgodne z zainteresowaniami studenta.

 

Termin seminarium:
czwartek, godz. 13.30-15.00, ul. Podchorążych 2, s. 513, co 2 tygodnie. Pierwsze spotkanie: 8.10.

 

Kontakt:
akaluzna@up.krakow.pl
Katedra Psychologii, ul. Podchorążych 2, pok.366
dyżury: środa: 16.45-18.15, czwartek: 11.00-13.00.